Študijný plán marketingu twu

6077

Študijný plán študijného programu: mPP1 - sociálna a pracovná psychológia Študijný plán študijného programu mPP1 (zoznam predmetov, kredity za predmety, týždenná výmera hodín) Predmet Ročník 1. roč. 2. roč. Semester

Profil absolventa formujú špecifické predmety doplňujúce jadro zamerané predovšetkým na ekonomické činnosti, ktoré možné rozvíjať vo vidieckom priestore (cestovný ruch, poľnohospodárstvo). Marketingový plán – plán, kde je popísané ako þo najefektívnejšie predať svoj výrobok, aká je treba reklama pre daný výrobok, štatistika ponuky a prípadného dopytu na daný výrobok od našej konkurencie a v neposlednom rade marketingový mix. Marketingový mix - tvoria ho tzv. 4P ( Product - produkt, Place - … Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálny program uznávaný v obchodnom svete ako potvrdenie najvyššej kvality vedomostí a manažérskych schopností. Dané štúdiá sú určené pre ambicióznych manažérov, ktorí využijú teoretické a praktické znalosti pre ďalší kariérny rast a svoj vlastný talent, čím zvýšia svoju hodnotu na trhu práce vo výkonnom sektore. Zaverecna_monografie_2007 - Institut pro dopravní ekonomii Študijný plán – Záhradníctvo, I. stupeň štúdia, denná forma Kód predmetu Povinné predmety Hodiny / týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 Z15 špecifický študijný plán, ale na získanie znalostí a zručností. Všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí pomáhajú matkám pri výžive novorodencov by mali byť hodnotení podľa schopností poskytnúť rady tehotným ženám v súvislosti s dojčením, pomôcť matke Študijný program marketingová komunikácia obsahuje širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, marketingu, manažmentu a marketingovej komunikácie.

Študijný plán marketingu twu

  1. Stratégia hádzania futbalových mincí
  2. Bitcoin cena 2021
  3. Previesť 400 miliónov dolárov na naira
  4. Je etoro k dispozícii v usa
  5. 2 rupie rupií za usd
  6. Kvázi hotovostný poplatok hsbc
  7. Wells fargo coinbase výber
  8. Prevodník času v guame
  9. Ťažba bitcoinov s antminerom s9

Novodobý a moderný marketing. Segmentácia. PR, reklama, médiá. Komunikácia.

4-ročný študijný odbor. Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list Absolvent je odborník schopný vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom, jeho riadením a organizovaním Pozná sortiment výrobkov, ich spôsob výroby, obchodu a služieb.

Študijný program Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 12 2.2 Študijný program Výrobné technológie pre automobilový priemysel 16 2.3 Študijný program Obchodovanie a podnikanie s technikou 18 2.4 Študijný program Automobilová doprava 22 2.5 Študijný … študijný program Politológia Odbor politológia vďaka svojej interdisciplinarite poskytuje vytvorenie odborného backgroundu pre možnosti širokého uplatnenia. Štúdium politických systémov, sociológie, filozofie, medzinárodných vzťahov alebo marketingu Ti tvorí cestu rôznymi kariérnymi smermi. Pre každý študijný odbor je zriadená odborová komisia, ktorá sleduje a hodnotí doktorandské štúdium. Individuálny študijný plán doktoranda pozostáva zo študijnej časti, ktorá sa končí dizertačnou skúškou, vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce.

Študijný program marketingová komunikácia obsahuje širokú škálu teoretických poznatkov z oblasti filozofie, sociológie, marketingu, manažmentu a marketingovej komunikácie. V oblasti aplikovaných vied sa predpokladá osvojenie kategoriálneho a pojmového aparátu komunikačných vied, teórie marketingovej komunikácie, sociológie

Študijný odbor pracovník marketingu sa realizuje v teoretickom a praktickom vyučovaní. Praktické vyučovanie je sústredené do 1 dňa v týždni a teoretické vyučovanie do 4 dní v týždni. Organizácia školského roka sa riadi pedagogicko-organizačnými pokynmi vydanými pre príslušný školský rok. 4-ročný študijný odbor.

2005 – 31. 12.

Študijný program Medzinárodné ekonomické vzťahy pozostáva zo všeobecného ekonomického základu z oblasti makroekonómie, ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, matematiky, informatiky, práva, financií, účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej ekonomiky, marketingu a základov manažmentu s doplnením o poznatky Študijný plán je koncipovaný tak, aby absolvent 1. stupňa knižnično-infomačných štúdií: získal a pochopil teoretické a metodologické základy knižničnej a informačnej vedy, pochopil princípy a funkcie informačných a komunikačných technológií, vedel aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej a metodickej úrovni, KAMAKO, Katedra marketingovej komunikácie Univerzity Komenského je dynamická a progresívna katedra, známa kreatívnym zameraním a nadšením pre originálne nápady. Študijný plán je zameraný na rozmanité aktivity marketingovej komunikácie, napríklad reklama, digitálny marketing, event marketing či public relations. Študijný plán. Biotechnológia. výskumu a marketingu. Vedomosti získané počas štúdia umožňujú absolventovi zamestnať sa v chemickom Všetko o marketingu.

Je odborníkom v oblasti riadenia, marketingu a plánovania rekreačných a športových aktivít vo verejnom, súkromnom a komerčnom sektore Absolvent využíva obsah rekreácie a spôsob jej realizácie prostredníctvom pohybu k pôsobeniu na životný štýl a kvalitu života človeka (deti, mládež, študenti VŠ, seniori, osoby so Študijný odbor pracovník marketingu sa realizuje v teoretickom a praktickom vyučovaní. Praktické vyučovanie je sústredené do 1 dňa v týždni a teoretické vyučovanie do 4 dní v týždni. Organizácia školského roka sa riadi pedagogicko-organizačnými pokynmi vydanými pre príslušný školský rok. Študijný plán zahŕňa okrem všetkých potrebných predmetov v prvých dvoch ročníkoch aj tretí ročník zameraný na prax vo forme 12-týždňovej zahraničnej stáže a následne individuálnych konzultáciách bakalárskej práce. 4-ročný študijný odbor. Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list Absolvent je odborník schopný vykonávať činnosti súvisiace s praktickým marketingom, jeho riadením a organizovaním Pozná sortiment výrobkov, ich spôsob výroby, obchodu a služieb. medzinárodne porovnateľný študijný plán so skvelou možnosťou absolvovania časti štúdia v zahraničí; široká ponuka doplňujúcich predmetov podľa vlastného záujmu a zamerania.

Marketingový mix. Novodobý a moderný marketing. Segmentácia. PR, reklama, médiá. Komunikácia.

Študijný plán zostavuje školiteľ. Individuálny študijný plán doktoranda schvaľuje po jeho navrhnutí školiteľom odborová komisia.

predikce ceny mince usd 2022
akciové dělené zprávy o financování muthootů
nakupujte bitcoiny anonymně v indii
1 usd za policajta casa de cambio
stažení mobilní aplikace v počítači
statistiky vyhledávání google 2021
jak udržet krypto v bezpečí

Záhradníctvo. Absolvent je vysokoškolsky vzdelaným odborníkom v oblasti záhradníctva. Získané zručnosti je schopný využívať pri pestovaní záhradníckych plodín, vrátane aplikácie výživy s ohľadom na bezpečné pestovanie rastlín v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, kvetinárstva, zeleninárstva, koreninových a aromatických rastlín.

stupeň, denné štúdium Absolvovanie bakalárskeho štúdia Podmienkou úspešného absolvovania bakalárskeho štúdia je vykonanie štátnej skúšky. 4-ročný študijný odbor . Uplatnenie Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, Poštovej banky, iných bankových domov, podnikateľských subjektov aj v oblasti finančného poradenstva. Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva a poštových služieb.